God bestaat en verhoort gebeden. Dit is dubbelblind aangetoond door een Amerikaanse organisatie die onderzoek doet naar het verband tussen religie en gezondheid. De club, die de neutrale naam: “National Institute for Healthcare Research” draagt, stuurt de bevindingen naar allerlei kranten en tijdschriften. Zo hebben ze ook aangetoond dat gelovige patiënten sneller herstellen na een hartoperatie, echtscheiding risicofaktor is voor voortijdig overlijden, gelovigen minder vaak betrokken zijn bij misdaad en dat kerkgang een gunstige uitwerking op de bloeddruk heeft.

Bij het onderzoek in kwestie werden vierhonderd patiënten die zich in “intensive care units” bevonden at random verdeeld in twee groepen. Voor één groep werd in het geheim gebeden, voor de ander niet. Na tien maanden was de groep die dagelijks in het gebed bedacht was er significant beter aan toe dan de andere. Verder onderzoek is geboden, zo eindigt het uittreksel.

Dat lijkt mij ook, daar een al eeuwen durend experiment op dit terrein andere uitkomsten laat zien. Bij iedere kerkdienst in Engeland wordt standaard gebeden voor het vorstenhuis. Door de eeuwen heen een niet onaanzienlijke hoeveelheid gebed. Een minder gelovige heeft eens bedacht dat dit effect zou moeten hebben op de levensverwachting van de vorstelijke personen. Dit bleek niet zo. Leden van het Engelse koningshuis bleken gemiddeld even oud te worden als hun gewone tijdgenoten.

Een andere interessante onderzoekslijn op dit gebied zou een vergelijkend warenonderzoek kunnen zijn. Het ontwerp voor zulke research kan, dat zal het onderzoeksinstituut deugd doen, in de bijbel gevonden worden. Het boek Koningen beschrijft een krachtmeting tussen de profeet Elia en priesters van de konkurerende god Baäl. Op voorstel van Elia slachtten beide partijen een stier en plaatsten deze op een stapel hout. De godheid in kwestie zou het hout moeten aansteken. De vierhonderdvijftig Baälpriesters baden de gehele dag, dansten om de stapel zonder dat er wat gebeurde. Elia maande hen om luider te roepen, misschien zo spotte hij, sliep Baäl. Dat deden ze en bovendien kerfden ze hun lichamen met zwaarden en speren. Van deze procedure raakten ze wel in trance, maar vuur bleef uit. Elia liet eerst het hout nat maken met water en riep toen de god van het oude testament aan. Onverwijld sloeg de bliksem in en verteerde het hele zoodje. Het volk van Israël wist hierdoor in één klap hoe laat het was en vermoordde de vierhonderd foute priesters. Als toegift ging het ook nog stortregenen, wat na de lange droogteperiode goed van pas kwam.

Een minder rigoreus hedendaags experiment zou belangwekkend kunnen zijn. Wederom nemen we een paar honderd zwaar zieke ziekenhuispatiënten. Voor elke groep wordt, zonder dat de patiënten daarvan op de hoogte zijn gebeden tot een andere god. Omdat momenteel meer dan vijfentwintighonderd goden bekend zijn is het wellicht verstandig in eerste instantie een drietal wereldgoden te nemen. Op volgorde van leeftijd: Krishna, de Here en Allah. Een vierde groep ziekenhuispatiënten zou een kontrolegroep kunnen vormen, voor hen zal een groep humanistische raadspersonen elke dag een moment stilte in acht nemen. Uit ethische overwegingen laten we een groep waarvoor niemand wat doet achterwege. Na een jaar kan de gezondheid van de diverse groepen uitsluitsel geven over de geneeskracht van de goden.

Het zal duidelijk zijn dat dit type onderzoek een uitdaging moet vormen voor elke zichzelf respecterende theologische faculteit in den lande. Voor het eerst een kans om godsdienst en wetenschap te combineren en zo te laten zien dat deze instituten wel degelijk thuis horen aan de universiteiten. Dat god hierbij gedregradeerd wordt tot een laboratoriumrat in de lucht moeten we maar op de koop toe nemen.