China in Haren

De Hortus heeft nu al jaren een pracht van een Chinese tuin, die als een aanwinst van de Hortus kan worden beschouwd. Nu heeft de Hortus het, zoals we weten, de laatste jaren erg moeilijk gehad, en het voornemen om de Chinese tuin met een grootscheepse beeldententoonstelling uit te breiden tot Chinees themapark werd dan ook alom met enthousiasme begroet. De plannen gaan nog verder, want China wil de tuin gaan gebruiken om China met dit uitgebreide themapark te promoten als unieke “Chinaplek” in Europa, waardoor er een aanhoudende stroom bezoekers kan worden verwacht. Goed nieuws, zou je zeggen. Toch is niet iedereen enthousiast, en als je weet dat de openingsmanifestatie gewijd zal zijn aan Tibet kun je al wat nattigheid voelen.
Want dan hebben we het wel meteen over een nadrukkelijk politiek statement, waarmee China Tibet wil presenteren als Chinese provincie. Dat ligt voor de Tibetanen, die vinden dat China hun land op een agressieve manier bezet heeft, behoorlijk gevoelig. Er zijn dan ook de nodige protestbrieven gestuurd naar burgemeester Gerritsen en de Hortus. Die doen tot nu toe of ze gek zijn, en reageren gewoon niet. Dat was in de gemeenten Haarlemmermeer, Horst en Zoetermeer anders, want daar werden de plannen voor een Chinees themapark na Tibetaanse protesten teruggedraaid. Hoogste tijd dus voor een fatsoenlijke reactie op dit controversiële plan door de gemeente Haren en de Hortus. En dan graag een onderbouwd openbaar antwoord.

Holly Moors, Augustus 2006


Geen promotieactiviteiten in Haren voor China over de rug van de Tibetaanse bevolking

 

In Haren hebben we een prachtige Chinese tuin, gevestigd binnen de Hortus Botanicus. Nu zijn er plannen dit aan te vullen met een Chinees Cultureel Centrum, met Themaparken waarin de verschillende provincies van China worden gepromoot. Dit trekt veel bezoekers en dat is nodig om als Hortus het hoofd boven water te houden. Wij dragen de Hortus dan ook een warm hart toe. Maar.. wij waren verbijsterd toen wij vernamen dat de eerste provincie, het land Tibet zou zijn.

En dat gaat ons echt een stap te ver. Tibet is een illegaal geannexeerd land en al meer dan vijftig jaar bezet door China. Om dit onderdrukte land te presenteren als ‘provincie’ van China is niet acceptabel. Nu is het zo dat wij als gemeente geen enkele bemoeienis meer hebben met de Hortus. Het is een zelfstandige onderneming die vrij kan ondernemen. Wij hebben dus geen bevoegdheid om iets te tegen te houden, te verbieden. 

Toch vond de GroenLinksfractie de noodzakelijk deze politiekgevoelige kwestie in te brengen in de raadsvergadering van maandagavond 25 september. Ten eerste wordt er verwacht dat de politiek een standpunt inneemt. Ten tweede lijkt het mij wenselijk dat de protesten niet gaan escaleren, het zal veel negatieve publiciteit voor de Hortus en de gemeente Haren zal opleveren. GroenLinks en ook de Harense fractie heeft hierover een duidelijk standpunt; Geen promotieactiviteiten in Haren voor China over de rug van de Tibetaanse bevolking. 

In Haren bedrijven we geen buitenlandse politiek maar een gemeente die mensenrechten hoog in het vaandel heeft moet dit niet willen binnen de eigen gemeentegrenzen. GroenLinks heeft een motie ingediend waarin de politiek zich distantieert van het voornemen om Tibet in te zetten als promotiemiddel van China. De motie is bijna unaniem aangenomen, alleen D66 stemde tegen, om principiële redenen. De fractievoorzitter was het wel eens met de intentie van de motie maar stemt in principe niet voor moties die zaken buiten de gemeente Haren aangaan, dus landelijke of internationale politiek aangaande.

Toch zijn we erg verheugd dat de motie door de andere partijen is omarmd en is aangenomen en we op deze manier een flink politiek signaal kunnen afgeven naar betrokkenen. De motie zal naar betrokken partijen worden gestuurd.

BV. Rijksuniversiteit Groningen, bestuur van de Hortus, Gedeputeerde Staten, Chinese partners, ambassade, buitenlandse zaken, De Tibet Support Groep Nederland http://www.tibet.nu/site/  , International Campaign for Tibet Europe  e.a. 

Mariët van Zuijlen, september 2006


MOTIE

Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp; Chinees Cultureel Centrum in Haren

De gemeenteraad van Haren, bijeen op maandag 25 september 2006,

Constaterende dat;

Er plannen zijn een Chinees Cultureel Centrum te realiseren binnen de gemeentegrenzen van Haren.
China de Tibetaanse cultuur op onjuiste wijze wil presenteren, als zijnde een provincie van China en dus onderdeel van de Chinese cultuur.  

Overwegende dat;

Tibet, een door de Chinese Volksrepubliek, illegaal geannexeerd land is.
Tibet al meer dan vijftig jaar bezet wordt door China.
De Tibetaanse bevolking zich historisch, cultureel en etnisch gezien duidelijk onderscheidt van de Chinese bevolking. 

Spreekt uit dat;

Het buitengewoon ongewenst is dat China in de gemeente Haren ruimte krijgt, om Tibet in te zetten als promotiemiddel voor de Volksrepubliek China, door Tibet als ‘provincie’ van China te presenteren.

Verzoekt het college om;  

Deze motie ter kennisgeving te versturen naar betrokken partijen.
en gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie van;
GroenLinks


Het vervolg

Beste Mariet van Zuijlen,

Zojuist werd ik gebeld door Gerrit Hartman van de Hortus Haren met goed nieuws! Door onze campagne en activiteiten tegen de huidige invulling van het China Park in de Hortus Haren, de vele publiciteit rondom dit onderwerp en jullie motie die is aangenomen heeft de Hortus besloten de Tibet plannen niet uit te voeren. Ze hebben zich n.a.v. al deze acties ingelezen in het onderwerp Tibet en zijn geschrokken van de situatie; hier zeggen ze eerder niet van op te hoogte te zijn geweest. Mochten de Chinezen van het CEBB bedrijf in de toekomst weer beginnen over het onderwerp Tibet dan zal de Hortus Haren daar eerst met ons (de Tibet Support Groep Nederland) over overleggen en zullen zij met ons samenwerken.

We zijn zeer verheugd met het feit dat de Hortus Haren de juiste beslissing heeft genomen en de Tibetaanse cultuur NIET als onderdeel van de Chinese cultuur zal presenteren en Tibet als zijnde een provincie van China.

We willen u en uw partijgenoten graag hartelijk bedanken voor uw inzet en steun aan het Tibetaanse volk en de Gemeenteraad die er – met u voorop – ervoor gezorgd heeft dat de motie werd aangenomen.

Met vriendelijke groet,

namens de Tibet Support Groep,

Karin Weber