Op maandagavond 27 juni 2005 vond er een vrij gewone gemeenteraadsvergadering in Haren plaats. Er was nogal wat commotie in de pers geweest over een commissievergadering van tien dagen eerder, en het leek erop dat de gemeenteraadsleden er behoorlijk op gespitst waren te laten zien dat democratie in Haren wel degelijk leeft. Voor mij was het de eerste gemeenteraadsvergadering die ik bijwoonde en ik heb er met opperste verbazing naar zitten kijken en luisteren.

Het belangrijkste agendapunt betrof de woningbouw die in de toekomst gerealiseerd moet worden, want ook Haren moet groeien. De plannen van de gemeente gingen nogal ver – groenstroken zouden worden opgeofferd, de Hortus zou in de toekomst bebouwd kunnen worden, sportvelden moesten verkassen, enzovoorts. Er werden dan ook nogal wat amendementen ingediend, met name door GroenLinks. Die amendementen werden vervolgens door de PvdA nogal denigrerend afgedaan met de woorden “het lijkt er sterk op dat GroenLinks met haar amendementen vooral zand in de machine probeert te gooien”. Laat mij nu altijd gedacht hebben dat PvdA en GroenLinks, juist in zo’n kleine gemeenteraad, bondgenoten zouden zijn. Een van de opmerkelijkste conclusies van deze avond was dat in dit dorp PvdA GroenLinks bijna vijandig bejegent, en dat GroenLinks er, dankzij de stemmen van notabene VVD en CDA, toch nog wat amendementen door krijgt.

Een opmerkelijke rol was weggelegd voor wethouder Hoekstra. De man praat hakkelend en mompelend, maar is een ware kunstenaar in het omzeilen van uitspraken. Als je hem moest geloven kon het hele plan gewoon zonder meer worden goedgekeurd door de raad, omdat er eigenlijk niets mee besloten werd, want alles kon later nog worden aangepast of teruggedraaid. Toen GroenLinks er fijntjes op wees dat zijn hele “als-dan”-verhaal niet op papier stond, en vroeg welke garanties hij nu eigenlijk gaf was het antwoord tamelijk verbluffend – “Als hier over twintig jaar een ander gezelschap zit zullen ze hier wellicht weer hele andere beslissingen nemen”.

De eenmansfracties van D66 en de ChristenUnie zijn een verhaal apart. De man van de ChristenUnie nam er uitgebreid de tijd voor uit te leggen dat hij niets te zeggen had en stemde vervolgens tegen terwijl hij had uitgelegd dat hij eigenlijk voor was, en de dame van D66 voerde een tenenkrommende clownsact op. Andere raadsleden gaven er ook blijk van dat ze eigenlijk niet goed nagedacht hadden over de hele zaak door alleen op details te reageren van zaken die in de loop van de avond door anderen werden aangedragen. Een van de VVD’ers maakte het helemaal bont door een citaat belachelijk te maken en vervolgens duidelijk te maken dat hij wel de klok had horen luiden maar dat hij geen enkel idee had wat een klepel was.

Uiteindelijk werd het hele plan unaniem door de raad aangenomen, met de toevoeging van een paar amendementen die lijken te garanderen dat Essen niet aangetast wordt en dat het Kloosterlaantje blijft bestaan. (Zie ook de reactie die we van GroenLinks binnen kregen)

Er kwamen ook een paar nieuwe termen langs – de brede groenstrook tussen Haren en Groningen heette hier bijvoorbeeld ineens “de spouw”, en een mogelijke plek voor bebouwing werd aangeduid als “de vork”. Een “laarzenpad” kenden we ook nog niet, en “op slot” betekent dat er op die plek niet gebouwd wordt. Zo zei de wethouder: “We moeten Essen niet op slot zetten”, wat eigenlijk een heel geraffineerde manier is om toch woningbouw te forceren. Een boer in het gebied werd op een bepaald moment “troetelboer van de gemeente” genoemd.
Een citaat van de ChristenUnie: “GroenLinks wil helemáál niet bouwen, alleen een asielzoekerscentrum”. En de VVD over een weidegebied waar veel vogels broeden: “Het broeden van de koeien interesseert ons niet zo.”

Een andere wethouder had overigens eerder op de avond een voorstel om bij een bepaalde situatie ook eens naar andere mogelijkheden te kijken (omdat andere gemeenten dat specifieke probleem anders blijken op te lossen) geantwoord: “Ja, maar dit is hiér de gebruikelijke manier van doen.” En daarmee was dat punt afgedaan. Dat de gemeenteraadsleden zo’n opmerking als antwoord  accepteren vind ik tamelijk verbazingwekkend, moet ik bekennen, maar zoals gezegd heb ik me de hele avond zitten verbazen.

(28 juni 2005)

Beste Holly,

Een treffend verslag. Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
Toch een kleine doch belangrijke correctie. Je stelt dat het plan unaniem door de raad is aangenomen. Dat is deels waar, echter GroenLinks heeft bij het stemmen een stemverklaring afgelegd. Wij hebben voor het geamendeerde plan gestemd met uitzondering van die punten waarvan onze amendementen waren verworpen. Daarmee hebben wij integraal aan ons eigen plan vastgehouden.
Die onderwerpen waren:

  • Wij willen geen recreatieve paden langs de Helpermaar
  • Wij willen geen woningbouw in de Hortus, ook niet als de Hortus zou eindigen.
  • Wij willen zekerheid voor de sportclubs en de locaties binnen de bebouwing houden en niet naar een buitengebied verplaatsen.
  • Wij willen het buurtgroen bij de Rummerinkhof, door insprekers  ‘Tussen wal en schip’ genoemd behouden.

Voor deze onderdelen hebben wij dus geen handtekening onder het gemeentelijk plan gezet.

Het amendement Helpermaar werd als overbodig gezien, aangezien een meerderheid dat niet wil. Toch hadden wij het graag vastgelegd en in de nota veranderd gezien. Voor de sportclubs kregen we steun van het CDA maar dat was niet genoeg. De motie van de VVD, die wij gesteund hebben, heeft toch geleid tot het feit dat de sportclubs wel op korte termijn duidelijkheid krijgen. Het verschil tussen de tekstaanvullingen van de wethouder, die inderdaad een hoog als/dan gehalte hadden en een motie of een amendement is dat de aanvullingen en moties goede intenties kunnen bevatten maar geen waarborg voor de toekomst bieden.
Een motie is een voornemen, gedachte, wens die een (toekomstig) college ook naast zich neer kan leggen of anders kan interpreteren. Met een amendement, wat een concrete tekstwijziging is, kan dat niet. De tekst van het ontwikkelingsplan Dilgt, Hemmen en Essen zal op de aangenomen amendementen veranderd moeten worden. Daarom waren wij ook zo gebrand op het binnenhalen van de amendementen, dat geeft zekerheid.
Mooi voor boer Hoving, zijn bedrijf kan nu geen woonbestemming krijgen en blijft een landbouwbestemming houden. Mooi voor Essen, Essen blijft Essen, er komen geen recreatieve paden en woningen bij. Met dank aan CDA en VVD.
Dat is pure winst. We moeten zuinig zijn op ons Harens erfgoed. Dat uit handen geven is net alsof je Rembrands Nachtwacht verkoopt om het Rijksmuseum open te houden.

Hartelijke groeten,

Mariët van Zuijlen
fractievoorzitter GroenLinks