houten haren?...

uit "david choe"...

© David Choe