fred sandback

© Fred Sandback – litho’s 1990

imi knoebel

© Imi Knoebel – WS1 2010

gerwald rockenschaub

© Gerwald Rockenschaub, zonder titel, 1984, 1985 en 1986