Chas Addams

chas addams' bekendste cartoon


James Thurber

thurber's bekendste cartoon

“All right, have it your way – you heard a seal bark”
“Okee, jij je zin, je hoorde een zeehond blaffen”


touché!

“Touché!”


Saul Steinberg

no